You are currently viewing GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK

GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK

GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK 

Podsjećamo da godišnju poreznu prijavu (Obrazac DOH) obvezno podnosi:

• porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije  i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga 

• porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi. 

• Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Isto tako, porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. radi priznavanja poreznih olakšica, temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na:

–  dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu,

– dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece),

– umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

– dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

– koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu 

– koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu

– koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više) i

– nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Leave a Reply